<-- home

读python算法教程

买这本书基于以下原因:

  • python很有意思
  • 算法更有意思

我对本书中的以下问题兴趣有加:

  • 运行时间分析
  • 算法设计的基本原则
  • 如何用python描述那些常用的数据结构
  • 如何用python实现知名算法
  • python语言本身和标准库中用到的算法
  • 不会涉及到的是数值计算,数论,并行算法和多核编程
  • 就算python语言性能不高,也是学习算法推荐使用的语言,因为算法需要提高的不仅仅是python这门语言带来的性能低下问题,而是更多,指数级别的性能提高
  • li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li